Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 và chia tay cô giáo Nguyễn Thị Phượng về nghỉ hưu
Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 và chia tay cô giáo Nguyễn Thị Phượng về nghỉ hưu