Trường tiểu học Vũ hội tổ chức "HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017"
Trường tiểu học Vũ hội tổ chức "HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017"