Tiết mục hát múa tập thể "Trường tiểu học Vũ hội mến yêu!"